Sainz & Raventós té una àmplia experiència en l’assessorament especialitzat en diverses àrees de pràctica jurídica.
 

 

Dret Mercantil

Sainz & Raventós ha vingut prestant un assessorament mercantil integral als seus clients des de l’any 1976. Les principals àrees de pràctica del dret societari són les següents:

 • Assessorament en el dia a dia de societats mercantils i altres entitats jurídiques.
 • Secretaria de societats (Consells i Juntes).
 • Acords entre accionistes.
 • Impugnació d’acords socials.
 • Adquisició i venta d’empreses.
 • Fusions i escissions.
 • Operacions de reestructuració empresarial.
 • Due Diligence legals.
 • Dret contractual (nacional i internacional):
  • Contractes de compravenda d’accions/actius.
  • Acords de confidencialitat.
  • MOU’s, cartes d’intencions.
  • Contractes d’opció de compra.
  • Contractes de Joint Venture.
  • Contractes de franquícia.
  • Contractes de distribució, agencia, fabricació, subministrament.
  • Contractes de llicència.
  • Arrendaments financers. Contractes de préstec i fiança.
  • Contractes de prestació de serveis i execució d’obra/construcció.
  • Contractació mitjançant medis electrònics.
 

Assessorament fiscal

Sainz & Raventós té una dilatada experiència en l’assessorament fiscal tant a nivell nacional com internacional que li permet oferir un assessorament tècnic i innovador.

 • Assessorament a persones físiques i jurídiques.
 • Assessorament en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Optimització de les obligacions tributàries (nacional i internacional).
 • Planificació fiscal del patrimoni.
 • Planificació i assessorament fiscal integral en operacions societàries de reestructuració empresarial.
 • Due Diligence fiscal. Anàlisis de riscos fiscals i contingències.
 • Assessorament fiscal internacional i creació d’estructures internacionals.
 • Assistència i representació en procediments de gestió, comprovació, recaptació i inspecció tributaria.
 • Recursos i reclamacions economicoadministratives contra actes de la Administració Tributària.
 • Procediments administratius i contenciosos administratius davant la Jurisdicció Ordinària.
 • Assessorament en inversions estrangeres a Espanya.
 • Fiscalitat en l’àmbit immobiliari.
 • Assessorament fiscal del “Family Office”.
 

Dret Concursal

En crisis empresarials de gran complexitat, Sainz&Raventós presta un assessorament jurídic excel·lent i integral en l’àmbit econòmic financer, mercantil, tributari, laboral i processal. Les principals àrees d’actuació en dret concursal són les següents:

 • Dirección letrada en concursos de acreedores voluntarios y/o necesarios.
 • Defensa y representación de acreedores.
 • Defensa en accions de reintegració.
 • Negociació amb creditors.
 • Relacions laborals en situacions de crisi empresarial.
 • Negociació i redacció de Convenis.
 • Reestructuració financera i empresarial.
 • Liquidacions mercantils.
 • Responsabilitat d’administradors.
 

Dret Processal

L’equip d’especialistes de Sainz&Raventós presta un assessorament personalitzat en tota mena de processos, instàncies i jurisdiccions. Les principals àrees de servei són les següents:

 • Assistència i direcció lletrada en procediments judicials en les jurisdiccions civil, mercantil, contenciós administratiu, penal i fiscal.
 • Procediments arbitrals nacionals i internacionals.
 • Procediments internacionals.
 • Reconeixement i execució de sentències i laudes nacionals i internacionals.
 •  Assistència en conflictes processals en matèria societària.
 • Reclamacions derivades de relacions contractuals.
 • Responsabilitat del producte, reclamacions de consumidors i usuaris i responsabilitat civil extracontractual
 • Assessorament i direcció lletrada en concursos de creditors.
 • Accions relatives al mercat i la lliure competència.
 

Dret Immobiliari

El nostre equip té una àmplia experiència en les diverses àrees del sector immobiliari. Els principals serveis prestats en aquesta àrea de pràctica són els següents:

 • Negociació i redacció de contractes immobiliaris.
 • Formes de finançament de projectes immobiliaris.
 • Assessorament, planificació i execució d’operacions o inversions immobiliàries tant a nivell nacional com internacional.
 • Planificació fiscal de la inversió immobiliària.
 • Assistència en projectes de compensació, reparcel·lació i expropiacions.
 • Llicencies, drets d’edificabilitat, promocions i construcció.
 • Assistència i direcció lletrada en procediments administratius i de la jurisdicció contenciós administratiu.
 

Dret Civil

Sainz&Raventós presta un excel·lent assessorament jurídic tant a l’empresa com a la persona física. El nostre equip de professionals assisteix als nostres clients en qualsevol assumpte de caràcter civil que els pugui afectar la seva esfera personal o patrimonial. Les principals àrees de pràctica són les següents:

 • Dret de família: negociació i redacció de convenis de divorci i/o separació, assistència i defensa jurídica en procediments judicials o mediacions, execució de sentències internacionals, fiscalitat en l’àmbit de la família, així com processos de incapacitació judicial i tutela en incapacitats civils.
 • Dret de successions: el nostre equip de professionals en aquest àmbit ens permet prestar una assistència i representació personalitzada en assumptes de matèria successòria, com assessorament i redacció de testaments i les seves implicacions tributàries, tramitació de testamentaries o assistència i defensa jurídica en procediments successoris.
 • Dret contractual: negociació i redacció de tot tipus de contractes civils com arrendaments de bens mobles i immobles, la seva regulació conforme a la legislació de propietat horitzontal, contactes de finançament, contractació civil relativa a drets reals i la seva constitució i extinció, contractació civil entre persones físiques, drets del consumidor i l’usuari, responsabilitat contractual i extracontractual, qualsevol actuació civil que pugui afectar a les persones físiques.
 • Constitució i assessorament jurídic general d’associacions, fundacions o entitats de caràcter privat sotmeses a legislació específica.
 

Dret laboral

 • Contractació laboral.
 • Auditoria laboral i Seguretat Social.
 • Acomiadaments i reestructuracions. Expedients de regulació d’ocupació.
 • Convenis col·lectius.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Accidents en l’àmbit de la feina.
 • Assistència en procediments d’inspecció de Treball.
 • Assistència periòdica als departaments de recursos humans en aquelles incidències que puguin tenir una repercussió jurídica en l’àmbit laboral.
 • Assistència i representació en procediments judicials de la jurisdicció laboral.
 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 

Dret penal

 • Delictes contra les persones, la intimitat, l’honor i el patrimoni.
 • Delictes econòmics.
 • Delictes societaris, contra Hisenda Pública i Seguretat Social.
 • Delictes contra la seguretat i la higiene a la feina.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la propietat intel•lectual i industrial.

MEMBERSHIP/COLLABORATORS

esade   dacheng law